ŽENY POMÁHAJÍ ŽENÁM

ACORUS

Soroptimist Club Praha spolupracuje již řadu let s občanským sdružením Acorus, které poskytuje osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc směřující k překonání nepříznivé sociální situace a k začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí.

Soroptimist Club Praha podporuje toto sdružení materiálně i finančně, především prostřednictvím výtěžků z přátelských setkání nad skleničkou vína s populárními osobnostmi kulturního a společenského života.

V červnu 2013 byl zřízen projekt, který vychází z dlouhodobé spolupráce našeho klubu a psycho-sociálního centra ACORUS s tím, že kombinuje osvědčené formy spolupráce (ad 1) s novou formou podpory obětem násilí (ad 2)

 1. SIC Praha bude pokračovat v dosavadní podpoře žen a dětí, které našly azyl v psycho-sociálním centru ACORUS. Jedná se o následující pomoc:

    a) pomoc ženám s dětmi, které přišly do azylového domu bez jakéhokoliv základního vybavení

    b) pomoc ženám a dětem, které již mohou azylový dům opustit a začít nový život (materiální pomoc při vybavení domácnosti)

    c) příležitostná pomoc v případě nouze

    d) vánoční dárky pro děti a jejich matky, které tráví Vánoce v azylovém domě ACORUS

2. Soroptimist klub Praha požádal evropskou federaci o udělení grantu na podporu projektu společného s centrem Acorus. Získaly jsme grant ve výši          

    3 000,-      EUR. Tento grant byl určen na podporu Michaely, která je klientkou tohoto centra.

    Vzhledem k tomu, že problémy Michaely byly průběžně řešeny Acorusem, finanční částka grantu bude nadále využívána pro podobné akutní problémy 

    žen, které se octly v nejvyšší nouzi v této instituci. Proto byl v červnu 2013 zřízen speciální účet pro zdravotní účely, z něhož je možno hradit platby  

    spojené s lékařskou péčí - např. doplatky na léky, případně lékařsku pomoc, která není zcela pokryta zdravotním pojištěním (tyto, někdy nevelké částky  

    působí ženám, pobývajícím v azylovém centru, často značné problémy). 

    Konkrétní forma podpory je vždy konzultována s ředitelkou, příp. pracovníky centra ACORUS tak, aby byla co nejefektivnější.

    Životní příběh Michaely: (který nás inspiroval k této činnosti)

    www.acorus.cz/cz/domaci-nasili/pribehy-ohrozenych-osob/pribeh-pani-misi.html

 

MODRÝ KLÍČ

Řadu let jsme spolupracovaly se školou SPMP Modrý klíč, která je organizací poskytující sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

Soroprimist Club Praha sledoval činnost této organizace a operativně pomáhal finančně i materiálně, především prostřednictvím darů sponzorů a donátorů, ale také výtěžky ze společenských akcí klubu.

 

SI klub Sondrio, Itálie

Naše nové přátelství s členkami italského SI klubu Sondrio, které iniciovala v březnu 2019 Karolina - Češka, žijící v Itálii, pokračovalo návštěvou našich členek v Sondriu tentýž rok v září. Začátkem r. 2020 se však začala nebezpečně šířit pandemie koronaviru a celá Itálie byla nejvíc zasaženou zemí v Evropě. Od našich přítelkyň přicházely zoufalé zprávy o situaci v nemocnicích a nedostatku financí. Rozhodly jsme se co nejrychleji pomoci. Věříme, že i naše částka 1.700,- € byla pomocí v této situaci.

 

POVODŇOVÁ POMOC :

Pomoc při povodních na Moravě - Citov

Prosinec 1996
Pro maximální cílené zajištění finanční pomoci na Moravě jsme k předání finančních prostředků vybraly rodinu se 3 dětmi v Citově. Obec Citov byla při povodni velmi poškozena, byly zde zaplaveny téměř všechny domy. Této rodině jsme zaplatily rekonstrukci části zaplaveného domu, zajistily jsme vybavení kuchyňské linky a koupily jsme automatickou pračku. Po roce jsme rodinu v Citově navštívily a zjistily jsme, že naše sebrané finanční prostředky jsou velmi účelně využity. I tuto pomoc jsme mohly zorganizovat díky finančnímu přispění sesterských klubů ze zahraničí.

Konzervatoř Jana Deyla - Praha

Srpen 2002

Vybraná finanční částka - 1 200 000 Kč - byla použita pro nákup a opravu hudebních nástrojů poškozených povodní. Přispěly též Soroptimist kluby z celé Evropy. Slavnostní předání šeku se uskutečnilo při společné akci za hudební produkce žáků Konzervatoře Jana Deyla. 

 

Pomoc dětem postiženým povodní - Šenov

Červen 2009

Z iniciativy Zuzky Ilinčevové vznikla akce „Pomoc postiženým povodní“.
V červnu r. 2009 zasáhly povodně severní Moravu. Praktické stránky se s velkým nasazením ujala tehdejší prezidentka Katka Rybáková spolu s Irenou Coufalovou. Vybraná Mateřská školka v Šenově u Nového Jičína utrpěla povodněmi velké škody – zcela zničena byla ložnice a šatna dětí, kancelář vedoucí učitelky a provozní místnost pro praní a úklid.
Mimo českých dárců přispěly i SI kluby ze zahraničí. Největší příspěvek přišel od Německé unie. Z této částky vedení školy postupně čerpalo na rekonstrukci a nákup potřebných zařízení. Byly jsme průběžně v kontaktu s ředitelkou dr. Bělůnkovou. Akce byla uzavřena v dubnu 2010 s konečnou částkou naší finanční podpory ve výši 205.000 Kč. Poděkování patří všem, kdo se finančně i fyzicky podíleli na této pomoci. Se zahraničními dárci jednala a v závěru jim poděkovala Irena Coufalová.

Povodňová pomoc - Hejnice

Srpen 2010

Nové povodně v srpnu 2010 zasáhly severní Čechy. Na nejbližší schůzce klubu v září bylo odhlasováno finančně pomoci i v tomto případě. Situaci jsme sledovaly o to více, že v jednom z postižených městeček bydlí členka našeho klubu, která nás průběžně informovala o situaci. Další 2 členky klubu se vydaly na vybrané místo – Hejnice (poblíž lázní Libverda) určit nejpotřebnější 2 rodiny. Těm pak byla shromážděná částka 70.000 Kč rovnoměrně rozdělena.

 

Pomoc postiženým po tornádu

Dne 21.6. 2021 nás všechny zasáhla zpráva o ničivém tornádu na Jižní Moravě. Rozhodly jsme se ihned  reagovat a vybrat finance pro pomoc konkrétním postiženým. Ve spolupráci se starostou obce Lužice jsme věnovaly manželům Vlkovým 58.800,- Kč jako příspěvek na obnovu jejich pobořeného rodinného domu. 

 

 

 

Š

_____________________kola SPMP Modrý klíč (dále jen Modrý klíč) je nezisková nestátní organizace poskytující osob v běžném prostředí.


Kontakt

SOROPTIMIST klub Praha

Pražská 2/1014
Praha 10
102 00


+420 773 553 103